Colorectale heelkunde

De aandoeningen van de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum) zijn in 3 grote groepen te verdelen:
-> 1. De functionele afwijkingen
-> 2. De goedaardige aandoeningen
-> 3. De kwaadaardige aandoeningen

dame met buikklachten op toilet

1. Functionele afwijkingen

Hieronder verstaan we dat de darm minder goed zijn werk doet doordat hij te traag is obstipatie of omdat er bekkenbodem verzakkingen zijn waardoor de stoelgang moeilijk kan worden geëvacueerd of waardoor een vorm van incontinentie kan ontstaan. Wanneer diëten en medicatie geen beterschap brengen kunnen operaties soms helpen.
Hiervoor zijn eerst uitgebreide onderzoeken nodig. Er wordt vaak multidisciplinair gewerkt met een uroloog of gynaecoloog.
Naargelang het type van bekkenbodeminsufficiëntie kan een operatie worden voorgesteld. De meest uitgevoerde ingreep is de laparoscopische anterieure colporectopexie, waarbij men via een kijkoperatie in de buik een netje tussen vagina en rectum gaat plaatsen en dit gaat fixeren aan de binnenkant van de bekkeningang (promontorium)

Chirug anne dams in operatiekamer

2. Goedaardige colorectale aandoeningen

Hierbij horen zowel de ontstekingen (acuut en chronisch) alsook endometriose.

De meest gekende acute ontsteking is de appendicitis (blindedarmontsteking) en de diverticulitis (ontsteking van blaasjes die op de dikke darm zijn ontstaan).
Bij appendicitis gaan we vrij snel over tot een verwijderen van de appendix, meestal via een kijkoperatie, om buikvliesontsteking te voorkomen.
Bij diverticulitis zal eerder een periode van afkoeling worden ingelast. Wanneer de ontsteking zo ernstig is dat een blaasje ‘gesprongen’ is moet onmiddellijk worden geopereerd en dan zal dit meestal gepaard gaan met het aanleggen van een stoma, of kunstmatige darmuitgang op de buikwand. Dit is meestal slechts een tijdelijke situatie.

Chronische aandoeningen zoals Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa worden meestal eerst behandeld door de gastro-enterologen met medicijnen. Slechts als deze behandelingen niet voldoende blijken te zijn wordt onze expertise ingeroepen. Het aangetaste gedeelte wordt dan verwijderd

De gynaecologen doen beroep op ons wanneer endometriosehaarden op de darm te vinden zijn en wanneer deze de oorzaak zijn van pijnlijke stoelgang of vernauwingen van de darmpassage. Soms zijn zij verantwoordelijk voor het bloedverlies bij de stoelgang.
In het ziekenhuis van Genk maak ik sedert jaren deel uit van het multidisciplinair team bestaande uit verschillende gynaecologen gespecialiseerd in fertiliteit, expertise echografie en heelkundige gynaecoloog.
Dankzij de tweewekelijkse multidisciplinaire vergadering waarin we de beste approach kiezen voor de behandeling van complexe diepe endometriose gelokaliseerd tegen het rectum, sigmoïd of het rectovaginale septum werden we een verwijzingscentrum voor deze vaak miskende problematiek.

man aan infus met kanker

3. Kwaadaardige colorectale aandoeningen of tumoren (kanker)

Een kwaadaardig gezwel in de dikke darm (colon) of de endeldarm (rectum) is doodsoorzaak nummer drie onder de kankers.
Deze kankers beginnen altijd als goedaardige poliepen en dankzij de nationale screeningsprogramma’s worden ze vaak vroegtijdig ontdekt.
Het operatief verwijderen van deze kanker blijft de hoeksteen van de behandeling waarbij het aangetaste gedeelte wordt gereseceerd samen met de daarbij behorende bloedvaten en lymfeklieren.
Wanneer het gezwel zich in het rectum (endeldarm) bevindt is het de belangrijkste uitdaging om de sluitspier te sparen (en zo incontinentie te voorkomen) en toch oncologisch juist te opereren.

De laatste 10 jaar zijn hiervoor verschillende technieken en mogelijkheden ontwikkeld en deze mogelijkheden worden steeds multidisciplinair besproken zodat we met een voor elke patiënt ‘op maat gemaakte’ therapie naar buiten komen.